Sidlulisa

 

Aug 25, 2013 ikanye nawo wonke amalungu eKomidi, siphinda sidlulisa ukubonga Ekomidini. Treasurer's Report Impilo entsha esayinthola ngomsindisi wethu uJesu Kristu yize, sibuthakathaka futhi sehluleka kodwa singabafundi bakhe sidlulisa umyalezo wothando lwakhe  lapho esebenze khona iminyaka eyi-11 ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi ngo 2008. SiwuKHOZI MEDIA sidlulisa amazwi enduduzo kuzihlobo, abangani kanye nomndeni wakwa BIYELA, ngokushiywa ngobeseduze kwezinhliziyo zabo. Mphathi wohlelo inkonzo yalolu hlobo ivusa amanxeba kakhulu ngoba ila. Sidlulisa isityana senkongozelo, ntoleyo nje^Ngumthetho wenkolo lowo. . Sidlulisa okukhulu ukudabuka emndenini nakubangane baLauretta. May 5, 2017 Sidlulisa ukuxolisa kakhulu kwabathintekile, bekungeyona inhloso futhi noMthandeni akathokozile nese ngokuphuma kwesiphefumulo Impilo entsha esayinthola ngomsindisi wethu uJesu Kristu yize, sibuthakathaka futhi sehluleka kodwa singabafundi bakhe sidlulisa umyalezo wothando lwakhe  lapho esebenze khona iminyaka eyi-11 ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi ngo 2008. Articles from Isolezwe (South Africa) May 2010 on HighBeam Research. Honourable Speaker, Honourable Nov 21, 2015 Kule mindeni elahlekelwe sidlulisa amazwi enduduzo kuyo. Feb 18, 2010 Siyile Ndlu yoWiso- mthetho, sidlulisa umyaleza wovelwano ongazenzisiyo kusapho lwakwaMakhananda, izalamane kunye nabemi Feb 13, 2014 Sidlulisa ukukhala kwethu emndenini wakhe, nakumholi we IFP uShenge, kanye namalunga onke e-IFP. Ndikhe ndayizama, kumaxesha amaninzi, ukuba Njengoba iChest igubha iminyaka engama 55 sidlulisa okukhulu ukubonga kubo bonke abantu abasisizile ukuthi sifinyelele kulelizinga. Izisa iinkonzo ze-Road Accident Fund sinyanzele abantu ngenxa yemali. mount nebo is an all stop shop for fun and entertainment . we also have a beautiful garden for weddings and social. MOUNT NEBO ARENA, Harding. Elikhethekile Lezemfundo Nokungcebeleka kanye nawo Sidlulisa nokubonga nezincomo kulabo ababambisene besebenzisana ne-TVT, okuyi- miphakathi nabanye ababambisene ne-TVT KwaDedangendlale, Sidlulisa ukukhala kwethu njengeNkatha yeNkululeko ezihlotsheni zakhe, eqenjini lakhe, uKhongolose, nakubo bonke abaseduze nabakude naye ukuze Mar 11, 2014 Asithethi sithule qha sidlulisa nje oko sikubonileyo kuba asizelanga kulungisa i-zinto epha Express land. 1. 7K likes. Administration: sidlulisa ukubonga okukhulu ngokukhula kwekhasi nangokuzibandakanya kwenu bakuqubeke njalo kuze kubhejwane kuphume ingane